FWA-- 流加权平均法(石油和天然气计量)


英文缩写: 
FWA
中文全称: 
流加权平均法(石油和天然气计量)
英文全称: 
Flow Weighted Average (oil and gas metering)
点击查看详细解释

标签:

FWA 相关缩写推荐