WMNI-- 基督教救世军”——印第安纳和北密西根州西部分裂


英文缩写: 
WMNI
中文全称: 
基督教救世军”——印第安纳和北密西根州西部分裂
英文全称: 
Salvation Army - Western Michigan and Northern Indiana Division
点击查看详细解释

标签:

WMNI 相关缩写推荐