GMTC-- 腺制造商技术委员会(英国)


英文缩写: 
GMTC
中文全称: 
腺制造商技术委员会(英国)
英文全称: 
Gland Manufacturers\' Technical Committee (UK)
点击查看详细解释

标签:

GMTC 相关缩写推荐