DOM-- 瓦弥Optimo(拉丁文:上帝马士,最好和最伟大的)


英文缩写: 
DOM
中文全称: 
瓦弥Optimo(拉丁文:上帝马士,最好和最伟大的)
英文全称: 
Deo Optimo Maximo (Latin: To God, Best and Greatest)
点击查看详细解释

标签:

DOM 相关缩写推荐