CRDA-- 基督教救援及发展协会(埃塞俄比亚)


英文缩写: 
CRDA
中文全称: 
基督教救援及发展协会(埃塞俄比亚)
英文全称: 
Christian Relief and Development Association (Ethiopia)
点击查看详细解释

标签:

CRDA 相关缩写推荐