atRNA英文缩写大全

缩写 英文全称 中文全称
atRNA Antisense RNA 反义RNA