BAMTM英文缩写大全

缩写 英文全称 中文全称 详细
BAMTM British Association of Machine Tool Merchants 英国机床商协会 详细